فعالیت کلاسی و تکالیف روزانه پایه ششم

فعالیت های کلاسی


ارزشیابی  از کسرها ریاضی ابان ماه علوم انجام شد. پیک آدیته حل شد.  علوم درس 6 تکمیل شد. رفع اشکال ریاضی انجام شد. نگارش درس 5 کامل شد.

شنبه 5آذر۱۴۰۱

 

 

ریاضی صفحه 52و53 تدریس شدو تمرین ها در کلاس حل شد. .گاج  فارسی  درس 5 حل شد.اجتماعی درس  9 تدریس شد..هنر ادامه  کار هفته گذشته  انجام شد.

یکشنبه 13آذر ۱۴۰۱

 

رفع  اشکال ریاضی شد. ارزشیابی از یاداوری اعشار انجام شد. . قران صفحات 93و38 تدریس شد. درس 5و6 پرسیده شد. ریاضی رفع اشکال شد. صفحات 52و53 حل شد.

دوشنبه17 آذر۱۴۰۱

 

صفحه  56و57 ریاضی تدریس و حل شد. فارسی درس 6 تدریس شد. انشا نوشته شد.

سه‌شنبه 15 آذر ۱۴۰۱

 

گاج ریاضی صفحات 63و64 حل شد.گاج فارسی درس 5 حل شد. درس 6 علوم تدریس شد. گاج  علوم حل شد.

چهارشنبه16  آذر۱۴۰۱

 

 

تکالیف روزانه


گاج علوم صفحه 59و 60 و 61و 62 حل شود. ریاضی صفحه  51 کتاب حل شود.

شنبه 12آذر ۱۴۰۱

 

صفحه 54و55 کتاب  ریاضی حل شود.ارزشیابی ریاضی یاداوری اعداد اعشار  گرفته میشود  .

یکشنبه 13 آذر  ۱۴۰۱

 

قران صفحات 38و39 پرسیده میشود. درس 5و6 هدیه ها مطالعه شود. تحقیقات خود را بیاورید. گاج ریاضی صفحه 63و64 حل شود.

دوشنبه14آذر  ۱۴۰۱

 

ارزشیابی علوم انجام می شود.

سه‌شنبه 15 آذر ۱۴۰۱

 
 

کپی ریاضی حل شد. درس6 فارسی پرسیده میشود. درس 5 علوم خوانده شود. نادرست های گاج علوم بررسی شود. 

 

چهارشنبه 16 آذر۱۴۰۱