فعالیت کلاسی و تکالیف روزانه پایه پنجم

فعالیت های کلاسی


آزمون ماها نه فارسی و املا  گرفته شد. صفحه 54و56و55 ریاضی کلاس حل شد.انشا نوشته شد.

شنبه 12آذر ۱۴۰۱

 

آدینه  و صفحه 57 کتاب ریاضی حل شد. صفحه 58 ریاضی تدریس شد. اجتماعی پرسیده شد. هنرکامل کردن نقاشی مداد رنگی حرفه ایی و شروع مجسمه سازی .

یکشنبه13آذر ۱۴۰۱

 

 

گاج فارسی درس 6 حل شد. آرمون قران برگزار شد. ن کوچک تدریس شد.هدیه ها درس 6 تدریس شد. صفحه 59 ریاضی حل شد. اجتماعی پرسیده شد. درس 9 داده شد.

دوشنبه14آذر ۱۴۰۱

 

صفحه 77گاج ریاضی در کلاس کنترل شد. گاج فارسی درس 6 کنترل شد. درس 6 علوم 2 صفحه تدریس شد.

سه‌شنبه 15 آذر ۱۴۰۱

 

آدینه 8 در کلاس حل شد.  پرسش های درس 9 اجتماعی نوشته  شد. . تمرین نسبت و تناسب حل شد. انشا نوشته شد. درس آزاد فارسی کامل شد.

چهارشنبه 16آذر ۱۴۰۱

 

 

تکالیف روزانه


کاربرگ فارسی حل شود. آدینه 7 حل شود.صفحه 57 کتاب ریاضی حل شود.

شنبه 12 آذر  ۱۴۰۱

 

 ریاضی صفحه 59 حل شود. اجتماعی ( 6و7و8) پرسیده میشود.

یکشنبه 13آذر ۱۴۰۱

 

قران صفحه 42 و 43 را روانخوانی کنند.هدیه ها درس 5و6 را مطالعه کنید. گاج ریاضی صفحه 77 حل شد. 

دوشنبه 14آذر ۱۴۰۱

 

 آزمونک (تقسیم کسرها) داریم .گاج علوم حل شد . صفحه 70 گاج علوم نوشته شود.

سه شنبه 15 آذر ۱۴۰۱

 
 

آدینه 9 کامل شود.گاج ریاضی صفحه 72و 75 حل شود. انشا کامل شود.

چهارشنبه 16 آذر ۱۴۰۱