فعالیت کلاسی و تکالیف روزانه پایه چهارم

فعالیت های کلاسی


آزمون فارسی گرفته شد. ریاضی ضربهای مساحتی و فرایندی تدریس و تمرین شد.  اجتماعی درس 8سیوالها نوشته شد.

شنبه  12آذر ۱۴۰۱

 

. آدینه 7 حل شد. ادامه ضرب های چند رقمی تدریس شد.  . هنراتمام نقاشی و امضا آن .

یکشنبه 13آذر ۱۴۰۱

 

آزمون قران برگزار شد. مبحث مد تدریس شد. هدیه ها مرور به درس یک حرم و دو گنبدانجام شد.  صفحه 51کتاب ریاضی حل شد.  ترجمه آیه 80 سوره اسرارا به کلاس بیاورند.اجتماعی پرسیده شد.

دوشنبه14آذر  ۱۴۰۱

 

 گاج صفحات  65و60و 59 کنترل شد،فارسی درس 7 تدریس شد. املا از درس 6گفته شد.

سه‌شنبه 15 آذر ۱۴۰۱

 

آدینه 8حل شد.  آزمونک ریاضی 7 گرفته شد. نگارش تا صفحه 40 حل شد. اجتماعی پرسیده شد.

چهارشنبه 16 آذر ۱۴۰۱

 

 

تکالیف روزانه


آدینه 7 حل شود. تمرین ضربهای داده شده حل شود. 

شنبه 12آذر ۱۴۰۱

 

. ریاضی صفحه 59 حل شود.اجتماعی (7و8 )پرسیده میشود.صفحه 51 کتاب ریاضی حل شود.  یکبار از روی کلمه های خط کشیده شده آرش نوشته شود.

یکشنبه13آذر ۱۴۰۱

 

 روانخوانی قران  ودرس 5و6 هدیه پرسیده میشودد. گاج ریاضی صفحه 65 و تمرین های داده شده  حل شود. یک  صفحه دیکته ازآرش کمانگیر نوشته شود

دوشنبه 14آذر  ۱۴۰۱

 

پیک آدینه 8 حل شد. فردا آزمونک ریاضی گرفته میشود. از کلمه های خط کشی شده درس 7 بنویسید. اجتماعی پرسیده می شود.

سه‌شنبه 15 آذر ۱۴۰۱

 

 آدینه 9 حل شود.  از درس 7 فارسی کلماتی که حروف( ط و غ و ق و ص) دارند را بنویسید.فارسی پرسیده میشود.

چهارشنبه 16 آذر ۱۴۰۱