فعالیت کلاسی و تکالیف روزانه پایه دوم

فعالیت های کلاسی


ریاضی  صفحه 41تدریس شد. فارسی درس کوشا و نوشا پرسیده شد. . هدیه درس 7 پرسیده شد. گاج علوم  حل شد. . 

شنبه 12 آذر ۱۴۰۱

 

ریاضی تا صفحه 42 تدریس شد.کتاب گاج  فارسی حل شد. علوم فصل  4 کامل  شروع تدریس شد. فارسی حکایت خوش اخلاقی تدریس شد.

یکشنبه 13آذر ۱۴۰۱

 

ریاضی صفحه 44سیوال 1 تدریس شد. گاج فارسی حل شد. آزمون ریاضی  گرفته شد. فارسی درس کوشا و نوشا پرسیده شد. قران تدریس شد.

دوشنبه 14آذر ۱۴۰۱

 

ریاضی صفحه 45 تدریس شد. فارسی درس دوستان ما تدریس شد. علوم پرسیده شد. کتاب گاج علوم حل شد.

سه‌شنبه 15 آذر ۱۴۰۱

 

ریاضی تاصفحه 46 تدریس شد. املا از درس  کوشا و نوشا نوشته شد. گاج علوم حل شد. قران تدریس شد. فیلم اموزشی علوم فصل 4 گذاشته شد.

چهارشنبه 16 آذر۱۴۰۱

 

 

تکالیف روزانه


کتاب گاج ریاضی 58 حل شود. کتاب نگارش فارسی صفحه 42 حل شود.وانخوانی علوم فصل 4   تمرین شود.

شنبه 12آذر ۱۴۰۱

 

کتاب نگارش فارسی صفحه 43 حل شد. کتاب گاج ریاضی صفحه 60 حل شود. روانخوانی حکایت فارسی تمرین شود. آزمون ریاضی صفحه 27تا 30گرفته میشود.

یکشنبه 13آذر۱۴۰۱

 

. کتاب گاج ریاضی صفحه 61  حل شود. . کتاب نگارش فارسی صفحه 44 حل شود.علوم فصل 4 پرسیده می شود.

دوشنبه14آذر۱۴۰۱

 

یک صفحه املای تمرینی از درس کوشا ونوشا . کتاب گاج ریاضی صفحه 59و 62 حل شد.

سه‌شنبه 15 آذر۱۴۰۱

 

پیک آخر هفته حل شود.کاردستی اعداد دیجیتال با چوب کبریت درست شود. هدیه درس1تا7 پرسیده میشود.

چهارشنبه 16 آذر۱۴۰۱

 

 

3